Læs her

Husorden og regler

Når du lejer gennem Wiggers ejendomme

Denne husorden er gældende som vilkår til den indgåede lejekontrakt, og lejeren er forpligtet til at overholde de heri fastsatte bestemmelser jfr. Lejelovens § 27 stk. 2. Lejer er endvidere forpligtet til at efterkomme de mundtlige eller skriftlige påbud, der måtte blive meddelt af udlejeren eller dennes stedfortræder. Lejer er forpligtet til at sørge for, at husordenen og påbud også overholdes af lejerens husstand samt de personer, som opholder sig i dennes lejlighed. Overtrædelse kan medføre opsigelse efter Lejelovens § 83 eller ophævelse af lejemålet efter Lejelovens § 93.

Reglerne i denne husorden kan efterfølgende løbende ændres eller revideres af udlejeren, såfremt der findes behov herfor, en eventuel efterfyldende udgave af husordenen indgår herefter som nyt vilkår for lejekontrakten jfr. Lejelovens § 27 stk. 2.

Ved indflytning

Liste over evt. fejl og mangler ved lejemålet jfr. lejekontraktens § 7 afleveres til kontoret senest 14 dage efter lejemålets begyndelse.
Lejer skal sætte tydeligt navn ved postkassen og ved ringeklokken til lejligheden.

Benyttelse af lejligheden

Lejer skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller skade der måtte opstå i lejemålet.

Vandspild skal undgås. Hvis toilet eller haner drypper, skal viceværten eller kontoret omgående informeres herom.

Der må ikke smides noget i toiletkummen, som kan stoppe afløbet.

Riste og afløb renses jævnligt for hår og sæberester, så vandet frit kan passere (køkkenvask, håndvask, bruserist).

Efter benyttelse af brusebadet, skal vægge og gulv tørres af, så der ikke findes vand eller sæberester, dette er ellers meget svært at gøre ordentligt rent/afkalke. Kalk- og sæberester vil give anledning til påtale ved fraflytning.

Køleskab og fryser afrimes hver 14. dag eller efter behov.

Evt. angreb af skadedyr skal straks anmeldes til udlejeren.

Såfremt man for egen regning ønsker installation af f.eks. telefon/internet-forbindelse, kabel-TV, parabol eller lignende, hvor der skal monteres ting på ejendommen, må dette kun ske efter godkendelse fra udlejer og efter dennes anvisninger.

Benyttelse af radio, TV, musikanlæg, musikinstrumenter, diverse støjende maskiner, højlydt tale, støjende fodtøj og lignende skal altid ske under hensyn til de øvrige beboere. Særligt efter kl. 20 skal det ske i så afdæmpet form, at det ikke er til gene for andre. I tidsrummet 23.00 – 07.00 skal der være roligt i ejendommen.

Der skal vises fornøden hensynsfuld adfærd over for de øvrige lejere, så man ikke er til gene for andre.

Det er ikke tilladt at holde husdyr i lejligheden, hvilket forbud gælder ikke alene for hunde og katte, men også alle former for andre dyr, fugle og fisk.

Der må ikke ryges i lejligheden eller i ejendommens fællesarealer. Ryges udenfor bygningen, skal man sikre sig, at der ikke trænger røg og lugt ind i ejendommen gennem døre og vinduer.

Sikring af korrekt indeklima

For at undgå fugt og skimmelsvampe i lejligheden, skal man opfylde nedenstående punkter. Når luftfugtigheden holdes nede, undgår man dels at få skimmelsvampe dels kan der spares penge på varmeregningen. Normalt er temperaturen i en lejlighed omkring 20 grader, men hvis luftfugtigheden er høj, skal der skrues mere op for varmen for at få den samme varmefornemmelse, derved bliver varmeudgiften større ved høj luftfugtighed.

Tøjtørring må ikke ske i lejemålet. Vask og tøjtørring må kun finde sted på fastsatte steder.

Luk døren til badeværelset, så den fugtige luft ikke kommer ud i andre rum, når man er i bad. Tør væggene af bagefter og lad ventilatoren køre/luft ud i mindst 15 minutter.

Brug emhætten eller åben et vindue, når der lavers mad. Luk døren til køkkenet, så den fugtige luft ikke kommer ud i de andre rum.

Luft ud i lejligheden med gennemtræk 2 til 4 gange om dagen à 5 til 10 minutters varighed. Indvendig dug på vinduerne er et typisk tegn på utilstrækkelig udluftning. Eventuelle friskluftventiler skal holdes rene og må ikke tilstoppes.

Hav ikke vinduer stående på klem hele dagen, det køler ydervæggene ned.

Der skal være sædvanlig opvarmning af alle lejlighedens rum for at undgå fugtproblemer.

Sæt ikke isolerende møbler som sofaer, lænestole, senge og klædeskabe op ad en ydervæg.

Køb eventuelt et hygrometer, der måler luftfugtigheden. Luftfugtigheden skal holdes på 40-50%.

Benyttelse af fællesarealer

Hvis der sker skade på ejendommen, skal den lejer, der har ansvaret for skaden, anmelde dette til udlejer hurtigst muligt.

Husholdningsaffald skal anbringes i lukkede poser i ejendommens affaldsstativer/spande. Affald, der ikke kan fjernes med den almindelige dagrenovation, skal fjernes af lejeren selv for egen regning.

Trapperum, trapper, gange, loft, kælder, terrasse og gård må ikke bruges til henstilling af private genstande eller affald.

Rengøring af trapper, trapperum og gange foretages af lejerne i forening. Det påhviler lejerne selv at aftale en hensigtsmæssig turnus for rengøring heraf. Såfremt man uheldigvis kommer til at svine ekstraordinært, skal den lejer der har ansvaret herfor, omgående gøre det rent igen.

Hoved- bag- og kælderdøre skal holdes lukkede.

Vaske- og tørrerum m.v. skal efter anvendelse efterlades ryddede og rengjorte.

Leg og ophold på fællesarealer skal ske under rimelig hensyntagen til de øvrige beboere og skal ophøre ved mørkets frembrud. Alt skal ryddes op efter brug.

Barnevogne, cykler, knallerter og lignende må kun stilles på de af udlejer anviste steder. Cykler og knallerter må ikke taget med ind i lejemålet.

Parkering og vask af biler, motorcykler og lignende må ikke finde sted på ejendommens grund. Er særskilt plads indrettet, må denne dog anvendes efter udlejerens anvisning.

Ved fraflytning

Lejemålet skal være tømt for alle lejerens ting, alt affald skal være fjernet samt nøgler m.v. afleveret til kontoret jfr. lejekontraktens § 11.

Lejemålet skal afleveres omhyggeligt rengjort overalt. Lejemålet gennemgås efterfølgende og eventuelle mangler rengøres for fraflytters regning. Rengøring skal bl.a. omfatte:

  • Støvsugning af alle gulve. Tæpper renses og øvrige gulve vaskes.
  • Støv og spindelvæv fjernes fra paneler, gerigter og lofter.
  • Alle vinduer, karme, paneler, radiatorer m.v. vaskes af.
  • Komfur, ovn, emhætte, køleskab, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler rengøres og renses grundigt.
  • Skuffer og skabe rengøres overalt
  • Badeværelset og alt dets inventar, haner, bruseniche, håndvask, WC rengøres og afkalkes grundigt så der ikke forefindes kalk, sæberester eller urenheder.
  • Alle afløb og riste renses for hår og sæberester.
  • Emhætte filter renses/udskiftes, køleskab afrimes, rengøres og efterlades slukket og åbenstående.
  •  Eventuelt sprungne elpærer fornyes.

Elmåleren aflæses og visningen meddeles af lejer selv til elværket jfr. lejekontraktens § 11.

Ny adresse og konto nummer til afregning af rest depositum meddeles senest ved aflevering af nøgler. Såfremt man flytter igen, inden der er fremsendt endelig varmeopgørelse, skal vi have besked herom.

© Copyright - Wiggeres Ejendomme ApS 2024